Công ty Cổ phần Tập Đoàn MKV

Quan trắc môi trường lao động

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Quan trắc môi trường lao động là việc tiến hành việc thu thập, đánh giá, phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố của môi trường lao động tại vị trí làm việc của người lao động, đối chiếu so với mức yêu cầu từ đó có biện pháp xử lý kịp thời với các chỉ tiêu vượt mức nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe người lao động, phòng bệnh nghề nghiệp.

TẠI SAO PHẢI TIẾN HÀNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG?

Sức khỏe người lao động và môi trường lao động có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu môi trường lao động tốt, quan hệ lao động hài hòa thì sức khỏe người lao dộng được cải thiện sẽ tăng năng suất lao động, kích thích sản xuất. Ngược lại, điều kiện lao động không tốt sẽ làm suy giảm sức khỏe của người lao động, gây ra những chấn thương, bệnh tật, tai nạn, dẫn đến tăng chi phí lao động, giảm năng suất lao động.

Căn cứ Nghị định 44-2016/NĐ-CP đã quy định rất rõ việc quan trắc môi trường lao động: … lập kế hoạch và tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật. Cập nhật Hồ sơ vệ sinh lao động về nội dung liên quan đến yếu tố có hại cần thực hiện quan trắc môi trường lao động khi có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động.

CĂN CỨ VĂN BẢN

 • Thông tư số 19/2011/TT-BYT của Bộ Y Tế ngày 06/06/2011 về “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp”.
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”.

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quan trắc môi trường lao động hay đo kiểm môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Các hoạt động dịch vụ đo kiểm môi trường thực hiện tại MKV

 • Đo đạc các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, tốc độ gió);
 • Đo đạc các yếu tố vật lý (ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường, phóng xạ);
 • Đo đạc các yếu tố bụi (bụi toàn phần, bụi hô hấp, bụi thông thường, bụi silic, bụi kim loại, bụi than, bụi lông, bụi chì, bụi talc, bụi amiăng)
 • Lấy mẫu và phân tích các khí: NOx, SOx, Co, CO2, HCl, O2, O3, H2S, benzen,…
 • Đánh giá yếu tố tâm sinh lý và éc-gô-nô-my
 • Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp: Yếu tố vi sinh vật, yếu tố gây dị ứng, dung môi…
 • Đánh giá và lập hồ sơ vệ sinh lao động cho các đơn vị có nhu cầu theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Để có thể thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động, khách hàng cần phải nắm rõ thông tin và cung cấp cho tư vấn viên các thông tin như sau:

 • Số lượng mẫu quan trắc?
 • Chỉ tiêu quan trắc tương ứng?
 • Các vị trí quan trắc?
 • Tần suất quan trắc (3 tháng/lần, 6 tháng/ lần…)

Các thông tin trên đều nằm trong Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động hoặc Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động đã thực hiện.

QUY ĐỊNH BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Nghị định 44-2016/NĐ-CP đã quy định cụ thể về việc doanh nghiệp báo cáo công tác quan trắc môi trường (điều 45, NĐ 44-2016/NĐ-CP)

Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động về cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính và nơi có người lao động đang làm việc như sau:

a) Báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở;

b) Báo cáo Sở Y tế về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở